Iceferno

61 tekstów – auto­rem jest Ice­fer­no.

Kochaj­my się każde­go dnia tak jak­by miał być tym ostatnim! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2011, 10:52

Miłość jak po­cisk prze­biła mi serce! 

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 września 2010, 19:51

Biegam...biegam po to aby za­pom­nieć, za­pom­nieć o tym co mi spra­wia ten ciągły ból. Muszę się z te­go ko­nie­cznie wy­leczyć. Ile tych ki­lometrów jest jeszcze prze­de mną..? 

myśl
zebrała 34 fiszki • 14 września 2010, 15:13

Zaw­sze nad­chodzi kiedyś ta­ki czas, kiedy dochodzi się do wnios­ku, że można było to wszys­tko ro­zeg­rać inaczej.
Gdy­bym da­lej miał taką możli­wość i szu­kał wszel­kich właści­wych roz­wiązań od no­wa być może oka­załoby się, że wca­le ta­kowych nie ma? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 września 2010, 13:32

Nig­dy ni­komu nie będzie le­piej jak wte­dy kiedy się za­kocha a ktoś to uczu­cie odwzajemni.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 3 września 2010, 21:41

...tak więc w pier­wszym dniu zderzyły się już ra­dos­ci i oba­wy w jednym... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 lipca 2010, 10:53

Niekiedy trze­ba zre­zyg­no­wać z gorącej kąpieli i znów się zmie­rzyć z zim­nem in­nej wo­dy aby następna kąpiel była spełnieniem całego trudu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 lipca 2010, 19:51

W sa­mot­ności człowiek poz­na­je in­ny świat.. Nie jest on straszny ale za to strasznie pus­ty, liczy się wte­dy na każdy naj­drob­niej­szy gest po­cie­sze­nia, nie liczy się od ko­go ten gest wyj­dzie..wte­dy liczy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 20 lipca 2010, 19:33

Um­rzeć za to co sie kocha - bezcenne... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 5 czerwca 2010, 20:26

Sta­re a młode?
Wra­ca do przeszłości a wy­biega w przyszłość... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 czerwca 2010, 21:07

Iceferno

Iceferno

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność